Gebeden

Gebed van de Heilige Moeder Birgitta

Heer, kom snel en verlicht de nacht!
Naar U zie ik uit zoals de stervenden uitzien naar U.
Zeg tegen mijn ziel dat niets gebeurt zonder dat U het toestaat
en dat niets van dat wat U toestaat zonder troost is.
O Jezus, Zoon van God,
U zweeg in aanwezigheid van Uw aanklagers,
beteugel mijn tong
totdat ik gevonden heb wat ik moet zeggen en hoe het te zeggen.
Toon mij de weg en maak me bereid die te volgen.
Treuzelen is gevaarlijk en doorgaan vol risico.
Geef antwoord op mijn smeken en toon mij de weg.
Ik kom tot U zoals de gewonde naar de dokter gaat op zoek naar hulp.
Geef, o Heer, vrede aan mijn hart!
Amen.

Dagelijks gebed bij het aantrekken van het habijt

(gebed van de Heilige Moeder Elisabeth Hesselblad)

Bekleed mij, mijn Heer, met het kleed van onschuld en tooi mijn hart, o Goddelijke Bruidegom van mijn ziel,
met alle deugden die U behagen; vooral met nederigheid,
gehoorzaamheid, zuiverheid, barmhartigheid en werkelijke overeenkomstigheid met Uw genade.
O Goede Jezus, ik bedank U dat Gij dit onderpand van mijn verbond met U hebt uitgekozen en ik smeek u dat ik,
met de hulp van Uw genade, de kostbare verfraaiing waarmee Gij mijn ziel hebt bekleed zonder smet mag bewaren.
Amen.

In de voetsporen van de Heiligen

Gebed van de Heilige Ignatius

(Geestelijke Oefeningen nr. 98)

Neem, Heer, en aanvaard
heel mijn vrijheid,
mijn geheugen,
mijn verstand
en heel mijn wil,
al wat ik heb en bezit.
Gij hebt het mij gegeven;
U, Heer, geef ik het terug.
Alles is van U:
beschik erover geheel volgens Uw wil.
Geef mij Uw liefde en genade,
dat is mij genoeg.

Eeuwige Heer van alles, met Uw gunst en hulp doe ik ten overstaan van Uw oneindige Goedheid,
van Uw verheerlijkte Moeder en van alle heiligen van het hemels hof mijn opdracht.
Ik wens en verlang en het is mijn weloverwogen besluit om, als het maar Uw meerdere eer en glorie is,
U na te volgen in het ondergaan van alle onrecht en alle minachting; en van alle geestelijke alsook feitelijke armoede,
wanneer Uw heilige Majesteit mij wil kiezen en opnemen in zo’n leven en levensstaat.

Gebed van de Heilige Augustinus

Laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen,
en niets begeren dan U alleen.
Laat mij mezelf haten en U beminnen
en alles doen om U alleen.
Laat mij kleiner worden en U groter,
en denken slechts aan U alleen.
Laat mij aan mijzelf sterven en leven in U,
en wat mij overkomt, aanvaarden van U.
Laat mij mezelf vervolgen en U navolgen
en altijd verlangen U te volgen.
Laat mij mezelf ontvluchten en vluchten tot U,
om zo door U beschermd te worden.
Laat mij mezelf vrezen en U vrezen,
om onder Uw geroepenen te zijn.
Laat mij mezelf wantrouwen en vertrouwen op U,
gehoorzamen wil ik omwille van U.
Laat mij aan niets gehecht zijn dan aan U
en arm zijn omwille van U.
Zie naar mij, opdat ik U beminne,
roep mij, opdat ik U aanschouwe
en U in eeuwigheid smake.

Gebed toegeschreven aan St. Franciscus van Assisi

O Heer, maak mij een werktuig van Uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.

Gebed toegeschreven aan Paus Clemens XI

Heer, ik geloof, maar laat mijn geloof sterker zijn;
ik hoop, maar laat mijn hoop zekerder zijn;
ik bemin, maar laat mijn liefde vuriger zijn;
ik heb berouw, maar laat mijn berouw groter zijn.

Ik aanbid U als mijn eerste begin;
ik verlang naar U als mijn einddoel;
ik dank U als weldoener te allen tijde;
ik roep U aan als genadige beschermer.

Laat uw wijsheid mij leiden,
laat uw gerechtigheid mij beheersen,
laat uw goedheid mij troosten,
laat uw macht mij beschermen.

Heer, ik bied U mijn gedachten aan, opdat ze uitgaan naar U.
Ik bied U mijn spreken aan, opdat het betrekking heeft op U.
Ik bied U mijn daden aan, opdat ze niet afwijken van U.
Ik bied U mijn lijden aan, opdat ik het draag om U.

Ik wil alwat Gij wilt,
ik wil omdat Gij wilt,
ik wil zoals Gij wilt,
ik wil zolang Gij wilt.

Heer, ik bid U: verlicht mijn verstand,
beweeg mijn wil,
zuiver mijn hart,
heilig mijn leven.

Laat mij mijn vroegere zonden betreuren,
toekomstige bekoringen verdrijven,
kwade neigingen beteugelen,
ware deugden beoefenen.

Geef mij, goede God, liefde tot U,
afkeer van mijn zondig ik,
zorg voor mijn medemens,
onverschilligheid voor werelds goed.

Laat mij erop bedacht zijn hogeren te gehoorzamen,
lageren tegemoet te komen,
vrienden te helpen,
vijanden te sparen.

Maak dat ik begeerte overwin door soberheid,
hebzucht door vrijgevigheid,
drift door zachtmoedigheid,
lauwheid door vurige ijver.

Leer mij verstandig zijn bij het geven van raad,
standvastig bij gevaren,
geduldig bij tegenslag,
nederig bij voorspoed.

Heer, laat mij aandachtig zijn in het gebed,
matig in eten en drinken,
ijverig in het vervullen van mijn taak,
standvastig in mijn voornemen.

Laat mij zorg hebben voor innerlijke zuiverheid,
voor uitwendige bescheidenheid,
voor een voorbeeldig gedrag,
voor een geregelde levenswijze.

Geef mij een voortdurende waakzaamheid
om mijn natuur te beteugelen,
uw genade te bewaren,
uw wet te onderhouden
en uw heil te verdienen.

Leer mij hoe vergankelijk het aardse is,
hoe groot het goddelijke,
hoe kortstondig het tijdelijke,
hoe duurzaam het eeuwige.

Maak dat ik voorbereid ben op de dood,
en bevreesd voor het oordeel,
dat ik aan de hel ontkom
en het paradijs verkrijg.

EnglishGermanItaly