Weekbericht week 44

In dit weekbericht nemen we afscheid van zuster Leah en mogen we u vertellen over een bijzonder bezoek…

Maandag 29 oktober

Vandaag vertrok zuster Leah, na 12,5 jaar in onze communiteit te hebben geleefd en gewerkt, naar onze medezusters in Birmingham om daar aan haar nieuwe missie te beginnen. Voordat zuster Leah naar Weert kwam, heeft ze al enige jaren in Engeland gewoond en gewerkt in onze verschillende gastenhuizen.
We danken haar voor alles wat ze voor onze communiteit heeft gedaan en we wensen haar heel veel succes en Gods zegen toe! Bidt u met ons mee voor haar nieuwe missie?

Donderdag 1 november

Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen. Samen vormen zij de ontelbare menigte die Johannes beschrijft in het Bijbelboek Openbaringen: “Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.”

Deze voor eeuwig bij God levenden zijn de bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde en de voorsprekers voor hun nog strijdende en lijdende broeders: voor iedereen die wil leven zoals Jezus het voorgeleefd heeft.
De hoofdcelebrant vandaag was Aartsbisschop Mgr. Octavio Ruiz Arenas, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Pastoor Wilson Varela uit Roermond concelebreerde en beiden werden bijgestaan door de pasgewijde diaken Cesar. Wij zijn dankbaar dat Monseigneur Ruiz Arenas de gelegenheid zag om bij ons in de kapel de Heilige Mis op te dragen, temeer vanwege het bijzondere Hoogfeest van deze dag!

Vrijdag 2 november

Vandaag vierden we het Feest van Allerzielen. Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen: een dag van gebed voor iedereen die gestorven is en nog niet voor altijd bij God is.

De geloofsgemeenschap wordt gevormd door al degenen die al voor eeuwig bij God leven en degenen die nog onderweg zijn en nog niet klaar zijn voor de hemel. Het is één grote gemeenschap van mensen die gebonden zijn door de liefde in Christus. Tijdens de Heilige Mis in onze kapel is er aan de dood van alle overleden gelovigen – natuurlijk ook de overleden zusters van de Abdij – gedacht, en speciaal die van het afgelopen (kerkelijk) jaar.
De Kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de uiteindelijke overwinning van het Leven op de dood door iedereen.

Wij wensen u een gezegende zondag toe,
hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly