Geen H. Mis op zondag in verband met coronavirus

In verband met de maatregelen die de Nederlandse bisschoppen hebben genomen vanwege het coronavirus, zal er tot nader order op zondag geen Heilige Mis gevierd worden in onze kapel.

Graag verwijzen wij u naar de diverse mogelijkheden om de zondagse Eucharistieviering mee te vieren via televisie, radio en diverse online kanalen.

Tijdens het uitdelen van de communie, kunt u het gebed bidden voor een geestelijke communie:

Mijn Jezus,

ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.

Ik bemin U en verlang naar U.

Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Amen

(Uit: Katholiek Gebedenboek, uitgeverij Tabor, Brugge)

De doordeweekse vieringen van de H. Mis en het getijdengebed zullen wel doorgang vinden, zij het volgens de maatregelen zoals afgekondigd door de bisschoppen en de overheid.

We bidden dat dit virus snel een halt wordt toegeroepen. Speciaal bidden we voor alle slachtoffers en overledenen.
Zoals gevraagd door de Nederlandse bisschoppen, bidden wij:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Zusters Birgittinessen
Weert

EnglishGermanItaly